Regler för tävlingen

TÄVLINGSINFO (PDF)

Tävlingens mål är att förebygga ungdomars experimenterande med tobak, snus och e-cigaretter, för att minska risken att börja använda dessa. Ju längre den unga kan vara nikotinfri, desto sannolikare är det att hen inte börjar alls. Tävlingen är även ett bra knep för att påverka attityder hos ungdomar som provat på nikotin för första gången.

Smokefree-tävlingen baserar sig på gruppens gemensamma beslut att binda sig till reglerna samt ungdomarnas eget ord och ansvar för sin nikotinfrihet.

De vuxna som jobbar med ungdomarna i skolorna och på fritiden stöder ungdomarna i deras beslut och arbetar tillsammans med ungdomarna för att nå målet.

I Smokefree-tävlingen kan delta årskurs 7, 8 och 9, skolornas egna lär- och hobbygrupper samt hobbygrupper som församlas regelbundet. Gruppen kan vara till exempel ett idrottsteam, en kör, scouter eller en annan grupp av elever i högstadieåldern som har en myndig handledare.

Skolklasser tävlar i egna årskursserier och skolans och fritidens lär- och hobbygrupper i en egen serie.

Under tävlingsperioden 1.10.2018–31.3.2019 råder totalförbud mot rökning, snusanvändning och användning av e-cigaretter under både skol- och fritid.

Vi lottar varje månad ut motivationspriser bland alla deltagande grupper. Efter tävlingsperiodens slut lottas vinnare ut bland de grupper som hållit sig nikotinfria. Huvudpriset i varje tävlingsserie är 1 000 euro. Vinnarna offentliggörs i början av maj.

 

Låt oss tillsammans motivera ungdomarna till nikotinfrihet!

 

TÄVLINGSFÖRLOPP

Tävlingen börjar 1.10.2018. Det lönar sig att läsa nedanstående anvisningar om tävlingsförloppet redan innan tävlingsstarten.

 

GRUPPEN SOM DELTAR I TÄVLINGEN UNDERTECKNAR EN GEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE.

Under tävlingsperioden lönar det  sig att lägga upp blanketten på en synlig plats, till exempel på klassens eller hobbylokalens vägg. Dessutom lönar det sig att diskutera med ungdomarna om vad det innebär att binda sig genom undertecknande.

 

UNGDOMARNA FÅR ÄVEN PERSONLIGA ENGAGEMANGSKORT FÖR UNDERTECKNING.

Vårdnadshavarna bör meddelas om tävlingen via Wilma eller något annat elektroniskt kommunikationssystem ni använder.

 

UNGDOMARNAS NIKOTINFRIHET BÖR FÖLJAS UPP VIA DISKUSSIONER UNDER TÄVLINGSPERIODEN.

Ifall ni vill kan ni till exempel diskutera saken under en gemensamt överenskommen diskussionsstund.

 

VI INFORMERAR OM DE VIKTIGASTE SAKERNA SOM BERÖR TÄVLINGEN VIA E-POST OCH I SMOKEFREE-NYHETSBREVET SOM UTKOMMER VARJE MÅNAD.

Därtill uppdaterar vi aktuell information om tävlingen och om teman i anslutning till tävlingen på webbplatsen smokefree.fi under hela tävlingsperioden.

 

EFTER TÄVLINGSPERIODENS SLUT 31.3.2019 DELTAR DE GRUPPER SOM HAR FÖLJT REGLERNA I EN UTLOTTNING AV PENNINGPRISER.

Efter tävlingsperiodens slut 31.3.2019 deltar de grupper som följt reglerna i utlottningen av penningpriser. Gruppledaren bör kontrollera att ungdomarna följt tävlingsreglerna genom att diskutera med dem. Ifall gruppen hållits med i tävlingen till dess slut, bör kontaktpersonen fylla i blanketten Vi var nikotinfria. Blanketten kan skrivas ut via vår webbplats www.smokefree.fi i april efter att tävlingsperioden har avslutats. Blanketten skickas till EHYT rf, antingen per post eller som skannad

e-postbilaga. För att få delta i utlottningen bör blanketten vara oss tillhanda senast 12.4.2019.

 

HUR GÖR VI IFALL …

 

… En ung som deltar i tävlingen börjar röka, snusa eller använda e-cigaretter:

Klassföreståndaren, gruppledaren eller kontaktpersonen bör diskutera ärendet med den unga personen. Gruppen faller inte automatiskt ur tävlingen. Ifall gruppen vill fortsätta i tävlingen är detta möjligt genom att utföra en separat Smokefree-uppgift. Anvisningar för utförandet av uppgiften finns på adressen www.smokefree.fi. Det är viktigt att ni innan uppgiften utförs diskuterar med en ung i fråga och hela gruppen huruvida de vill fortsätta i tävlingen och på nytt förbinda sig till reglerna.

 

Smokefree-uppgift nr 1. Uppmuntra en kamrat i Smokefree-tävlingen

För uppgiften behöver ni en stor kartongbit, tuschpennor och post it -lappar.

Skriv följande rubrik i kartongens övre kant: ”Hur kan man uppmuntra en kamrat i Smokefree-tävlingen?” Dela in er i små grupper på 3–4 personer och diskutera frågan i grupperna. Hitta på olika sätt att heja på era kamrater i tävlingen: Vad skulle ni kunna säga eller göra som vore uppmuntrande? Vad kan ni hitta på för roligt att göra i stället för rökpauserna? Skriv svaren på post it -lappar (1 idé / lapp).

När varje grupp har kommit på minst fem olika sätt, går man fram och sätter fast lapparna på kartongen, en åt gången. Samtidigt presenterar varje grupp idéerna för gruppen. Kartongen kan fästas på väggen i klassen eller i en korridor i skolan.

 

Smokefree-uppgift nr 2. Rökningens effekter på samhället, miljön och människorna

För uppgiften behöver ni papper och pennor.

Dela in er i grupper på 3–5 personer. Fundera i gruppen på vilka skadeverkningar som rökning har på människor (på dem som röker själv och på andra människor runt omkring), miljön och hela samhället. Försök att komma på så många saker som möjligt. Ni kan till exempel resonera om vilka kostnader som rökning skapar åt staten. Alternativt kan ni också fundera på snusningens effekter. Skriv ner svaren på pappret i grupperna. Gå igenom svaren tillsammans under ledning av läraren. Vilken grupp kom på flest olika slags effekter?

Ytterligare information om ämnet hittar ni på adressen www.nikedu.fi.

 

Smokefree-uppgift nr 3. Fördelar med rökfrihet

Planera i grupper på 3–5 personer en affisch, en video, en tecknad serie eller en morgonsamling som uppmuntrar alla att hålla sig borta från nikotinprodukter. Fundera först på vilka bra saker som följer av att inte röka, snusa eller använda e-cigaretter. Hur skulle ni kunna föra fram rökfrihetens positiva sidor till skolans/gruppens övriga ungdomar? Presentera resultatet i klasserna eller på morgonsamlingen i skolan. Affischer och tecknade serier kan också hängas upp i skolans korridorer.

 

… gruppen som deltar i tävlingen får en ny medlem:

Berätta för den nya eleven att gruppen deltar i Smokefree-tävlingen och att alla har förbundit sig till att vara nikotinfria. Diskutera med eleven om vilka fördelar nikotinfrihet har och uppmuntra eleven att delta i tävlingen. Eleven kan dock själv välja om hen vill förbinda sig till tävlingsreglerna. Ifall eleven inte vill delta i tävlingen kan resten av klassen fortsätta i sin originaluppsättning.