Smokefree-tävlingsinfo

Den drygt 30-åriga Smokefree-tävlingen drar igång igen. Fint att ni är med! Tävlingens mål är att förebygga ungdomars experimenterande med tobaks- och nikotinprodukter, för att minska risken att börja använda dessa. Ju längre den unga kan vara nikotinfri, desto sannolikare är det att hen inte börjar använda nikotinprodukter alls. Tävlingen är även ett bra knep för att påverka attityder hos ungdomar som provat på nikotin för första gången. Tävlingen främjar även tobakslagens mål för ett rök- och nikotinfritt Finland fram till 2030.

I denna sida hittar du Smokefree-tävlingens regler och tips för att främja stöd av nikotinfrihet i skolor.

Efter tävlingsperiodens slut lottar vi bland de grupper som hållit sig nikotinfria ut fyra pris på 1 000 euro. Priset betalas inte som pengar, men vi uppfyller vinnarnas prisönskemål för upp till 1 000 euro. Priset kan vara exempelvis en resa, ett evenemang eller en produkt – ni planerar och bestämmer, vi betalar kostnaderna! Vinnarna meddelas i början av april. Precis som tidigare år är tävlingens slogan ANTI NKTN, som också är en hashtag på våra kanaler i sociala medier.

Under tävlingsperioden lägger vi upp olika material med anknytning till temat på smokefree.fi-webbplatsen, såsom övningar, information om tobaks- och nikotinprodukter samt tips för att ingripa i användning av nikotinprodukter i skolan. Vi lägger även upp länkar som efterfrågats mycket till olika videor, spel och tester på webbplatsen.

Smokefree-tävlingens regler

Tävlingen äger rum 1.10.2020–27.2.2021. Under denna tidsperiod är användningen av cigarretter, snus, e-cigarretter och tobaksfria nikotinpreparat förbjuden både i skolan och på fritiden. Smokefree-tävlingen baserar sig på gruppens gemensamma beslut att förbinda sig till reglerna samt ungdomarnas eget ord och ansvar för sin nikotinfrihet. Att de vuxna som arbetar i skolorna förbinder sig till skolans nikotinfrihet stöder ungdomarna i deras beslut och främjar samarbetet för att nå målet.

TÄVLINGSSERIER

  • årskurs 7
  • årskurs 8
  • årskurs 9
  • Hobbygrupper som samlas på fritiden

Låt oss tillsammans sporra ungdomarna till nikotinfrihet!

 

TÄVLINGSFÖRLOPP

Det bra att läsa nedanstående anvisningar om tävlingsförloppet före tävlingsstarten.

 

GRUPPEN SOM DELTAR I TÄVLINGEN UNDERTECKNAR EN GEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE.

Det är en bra idé att under tävlingsperioden lägga upp blanketten på en synlig plats, till exempel på klassens vägg. Det är även bra att diskutera med ungdomarna om vad det innebär att förbinda sig genom undertecknande. Det är bra att meddela vårdnadshavare om tävlingsdeltagandet via Wilma eller något annat elektroniskt kommunikationssystem som ni använder.

 

UNGDOMARNAS NIKOTINFRIHET BÖR FÖLJAS UPP VIA DISKUSSIONER UNDER TÄVLINGSPERIODEN.

Om ni vill kan ni till exempel regelbundet diskutera temat under en gemensamt överenskommen diskussionsstund.

 

VI INFORMERAR OM DE VIKTIGASTE FRÅGORNA SOM BERÖR TÄVLINGEN VIA E-POST OCH I SMOKEFREE-NYHETSBREVET SOM UTKOMMER VARJE MÅNAD.

Läs nyhetsbrevet för att ta del av de viktigaste frågorna som berör tävlingen. Därtill uppdaterar vi under hela tävlingsperioden aktuell information om tävlingen och om teman i anslutning till tävlingen på webbplatsen smokefree.fi och i våra kanaler i sociala medier.

 

EFTER TÄVLINGSPERIODENS SLUT 27.2.2021 DELTAR DE GRUPPER SOM HAR FÖLJT REGLERNA I EN UTLOTTNING AV HUVUDPRISER.

Diskussioner bör föras för att kontrollera att ungdomarna följt tävlingsreglerna. Ifall gruppen hållits med i tävlingen till dess slut, bör kontaktpersonen fylla i blanketten Vi förblev nikotinfria. Blanketten kan skrivas ut via webbplatsen www.smokefree.fi efter att tävlingsperioden har avslutats. Blanketten skickas till EHYT rf som skannad e-postbilaga och bör vara oss tillhanda senast 12.3.2021 för utlottningen.

 

HUR GÖR VI IFALL …

… en elev bryter mot reglerna och använder någon tobaks- eller nikotinprodukt:

Klassföreståndaren, gruppledaren eller kontaktpersonen bör diskutera detta med eleven. Gruppen faller inte automatiskt ur tävlingen! Ifall gruppen vill fortsätta i tävlingen är detta möjligt genom att utföra en separat Smokefree-uppgift. Anvisningar för utförandet av uppgiften finns på www.smokefree.fi. Det är viktigt att ni innan uppgiften utförs diskuterar med eleven och hela gruppen huruvida de vill fortsätta i tävlingen och på nytt förbinda sig till reglerna.

 

… gruppen som deltar i tävlingen får en ny medlem:

Berätta för den nya eleven att gruppen deltar i Smokefree-tävlingen och att alla därmed har förbundit sig till att vara nikotinfria. Det är bra att diskutera med eleven om vilka fördelar nikotinfrihet har och uppmuntra eleven att delta i tävlingen. Eleven kan dock själv välja om hen vill förbinda sig till tävlingsreglerna. Ifall eleven inte vill delta i tävlingen kan resten av klassen fortsätta i sin originaluppsättning.

 

Nikotinfrihet gäller hela skolgemenskapen.

Det är viktigt att skolan har av skolledningen fastställda riktlinjer och handlingsregler för att ingripa i användningen av nikotinprodukter som hela skolpersonalen enkelt kan iaktta. Gemensamma spelregler underlättar allas arbete!

Ungdomar behöver – och önskar sig också – gränser.

Det är bra att visa för eleverna att alla i skolan följer samma handlingsregler. Eleverna önskar också själva att vuxna fastställer klara gränser och ingriper systematiskt i användningen av nikotinprodukter.

Reservera tid för diskussion.

Utöver gränser behöver elever även en trygg diskussionsmiljö. En öppen diskussion får de unga att vakna till att fundera på sitt eget förhållande till tobaks- och nikotinprodukter och hjälper unga att fatta smarta beslut!


SMOKEFREE-UPPGIFTER FÖR TÄVLINGSPERIODEN 2020–2021

 

En Smokefree-uppgift utförs om det visar sig att en av eleverna i gruppen inte har hållit fast vid Smokefree-tävlingens regler, men gruppen fortfarande vill fortsätta tävlingen. Nedan är tre olika slags uppgiftsalternativ, varav minst ett väljs ut. Efter att ha utfört uppgiften förbinder sig klassen till att följa tävlingens regler igen.

SMOKEFREE-uppgifter (PDF)