Februari: frågespel

1. Att göra reklam på snus i Finland är förbjudet.

SANT! Enligt lag är snusreklam förbjuden i Finland. Trots tobakslagen som förbjuder reklam på alla tobaksprodukter förekommer smygreklam till exempel i sociala medier och musikvideor. Dekaler som går att lösa från snusburken och klistras på ytor är en av tobaksindustrins metoder för att få användare att själva göra reklam på sina egna produkter.

2. Användning av snus är vars och ens egen sak.

FALSKT! Användning av tobaksprodukter drabbar alltid människor på nära håll och långt borta. Tobaksodlingarnas arbetare utsätts för allvarliga hälsofaror och tobaksodlingarna använder även barnarbete. Sjukdomar orsakade av tobaksprodukter skapar också enorma kostnader för samhället, bland annat i form av sjukfrånvaro och hälsovårdsutgifter. Närstående kan vara oroliga för användning av tobaks- och nikotinprodukter och själva vara utsatta för produkternas skadeverkningar.

3. Det är ofarligt att använda snus.

FALSKT! Användning av snus är förknippat med allvarliga skador. Användning av snus ökar bland annat cancerrisken, orsakar förändringar i munslemhinnor och ökar risken för dödsfall efter hjärtinfarkt. Riklig användning av snus kan även öka risken för typ 2-diabetes.

4. Användning av snus ökar risken att insjukna i cancer.

SANT! Enligt undersökningar ökar användning av snus risken för att insjukna i vissa cancersjukdomar. Användning av snus har visat sig öka till exempel risken för mun- och matstrupscancer.

5. Nikotin är giftigt.

SANT! Nikotin som även används som insektsgift är ett starkt nervgift. Att svälja en liten mängd nikotin är livshotande. Nikotinförgiftning har rapporterats bland annat hos personer vars kropp absorberat giftet från hudytan. Stora mängder nikotin är även farligt vid inandning.

6. Snus får säljas i Finland.

FALSKT! Snusförsäljning förbjöds i Finland år 1995. Import (ta in till landet) och innehav (ha på sig till exempel i fickan) av tobaksvaror är förbjudet för under 18-åringar. Importförbudet gäller även köp och mottagande av snus via post från länder utanför Finland, till exempelvis genom att beställa det på webben.

7. Snus förbättrar idrottarens prestation och kondition.

FALSKT! Användning av snus krymper blodkärl och försvagar blodflödet i musklerna. Detta ökar risken för träningsskador och saktar ner återhämtningen. Då musklerna får mindre syre och näringsämnen, minskar även muskelstyrkan och muskelmassan. Nikotin höjer tillfälligt blodtrycket och pulsen, varvid hjärtat ansträngs hårdare än normalt.

8. Snus innehåller upp till 2 500 olika kemikalier.

SANT! Snus har ca 2 500 kemiska föreningar, varav 28 är cancerframkallande. Snus innehåller bland annat stora mängder tungmetaller, såsom bly och kadmium, samt rester av flera giftiga växtskyddsmedel.

9. Att ibland använda snus orsakar inte ett beroende.

FALSKT! Nikotinet i snus kan orsaka beroende mycket snabbt, vilket innebär att sporadisk användning av snus kan vara beroendeframkallande. Symtom på beroende kan förekomma även efter en kort period av användning av snus. Det finns många typer av beroende, såväl fysiskt och psykiskt beroende som socialt beroende. https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/tobak/tobaksberoende . Ungdomars fysiska och psykiska utveckling är fortfarande på hälft, varvid ett beroende uppstår lättare. Sporadisk det vill säga användning nu och då kan lätt bli regelbunden.

10. Användning av snus påverkar miljön.

SANT! Inom tobaksodling använder man en mängd olika kemikalier som är skadliga för naturen. Odling av tobaksplantan tar upp odlingsyta av nyttoväxter och medför även skövling av regnskog. Fimpar och snuspåsar som hamnar i naturen innehåller många miljöskadliga ämnen. Tobaksindustrin testar även sina produkter på djur.

11. En vuxen får hämta in till landet (importera) hur mycket snus som helst.

FALSKT! En myndig person (över 18 år) får ta in högst ett kilogram snus för eget bruk under ett dygn. Langning av snus är olagligt och snus man får inte heller donera till en kompis.

12. Import dvs. hämta in snus till landet och langning dvs. sälja snus till en annan kan leda till att personen måste betala skatter oavsett ålder.

SANT! Ålder skyddar inte mot skatt. För snus måste man i Finland trots säljförbudet enligt lag betala tobaksaccis (skatt eller avgift) för produkter som innehåller tobak. Skattens belopp är 0,37 euro per sålt gram snus, så om man åker fast för att ha hämtat in i landet par–tre kilo bör man betala en skatt på cirka tusen euro. Även om snuset beslagtas måste man betala avgiften.

13. Det är förbjudet att använda snus och andra tobaksprodukter på skolområdet.

SANT! Enligt tobakslagen är det förbjudet att använda tobak, snus i lokaler och utomhusområden vid skolan. Användningsförbudet gäller såväl elever och personal som besökare. Förbudet gäller hela tiden, även under kvällar och lov.

Kysymysmerkki